Promocja tomu poetyckiego Arkadiusza Frani „kropka i kropla”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 12 września, godz. 17.00

16 sie


Foto: Danuta Perier-Berska


SPOTKANIE Z „KROPKĄ I KROPLĄ” W ROLI GŁÓWNEJ

W dniu 12. września odbyła się promocja najnowszego tomiku poezji Arkadiusza Frani pt. „Kropka i kropla”. Spotkanie prowadziła Danuta Sułkowska. Było to ciekawe spotkanie przeplatane czytaniem wierszy przez autora i jego dialogiem z prowadzącą. Słowo krytyczne przygotowała i przedstawiła Marcelina Koncewicz, która jako dyplomowany krytyk literacki dołączyła do grona naszych kolegów-krytyków. Jej analiza wskazywała na podjętą tematykę wierszy jako ciekawą, ale przede wszystkim na wykorzystanie przez autora pozycji obserwatora co zawarł już w tytułach wierszy: „Spojrzałem przez szybę”, „Przez okno w kuchni”.

W swobodniej rozmowie z prowadzącą spotkanie Danutą Sułkowską autor, który w swoim dorobku ma nie tylko tomiki poezji, ale i książki będące opracowaniem życia twórczego Częstochowy, przyznał, że „wiersz często pisze się sam”, że „pojawia się znikąd”, że pisze „wiersz, który jest w głowie gotowy”. Mówił też, że jako młody twórca uważał, że należy pisać dużo, jak najwięcej, a teraz uważa, że należy pisać mało, jak najmniej. Zapytany o tytuł tomiku wyjaśnił, że o ile „kropka” rzeczywiście zamyka zdanie, kończy problem, o tyle „kropla”, zwłaszcza wody, ją rozmywa, więc nie musi to być definitywne zamknięcie. W głosach z sali pojawiła się jeszcze refleksja o czytanych wierszach Arkadiusza Frani, że autor ma dystans do siebie i ten dystans jest widoczny i czytelny w jego poezji.

Spotkanie minęło szybko, a tym którzy byli na sali, choć niezbyt licznie, miło było spotkać się po wakacjach na promocji w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką.

                                                                           Anna Pituch-Noworolska

Krakowska Noc Poetów, Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”, 27 czerwca, godz. 18.00

6 cze


Foto: Maria Leżańska


KRAKOWSKA NOC POETÓW

W miniony wtorek, 27 czerwca, w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się promocja 51. numeru Almanachu Krakowskiej Nocy Poetów wydawanego corocznie przez Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich. Publikacja zawiera wiersze poetów zrzeszonych w KO ZLP, utwory zaproszonych gości, nieżyjących już poetów z Oddziału oraz członków Otwartego Koła Autorów.

Spotkanie prowadziły – Anna Pituch-Noworolska – prezes KO ZLP i Danuta Sułkowska – wiceprezes, która jako redaktor Almanachu rozpoczęła spotkanie. Przedstawiła ona informacje dotyczące procesu powstawania publikacji, począwszy od wyboru tekstów do druku, poprzez skład komputerowy, projekt okładki i korektę. Były też podziękowania dla autorów oraz osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do powstania tej publikacji, między innymi dla Danuty Perier-Berskiej za przygotowanie do druku tekstów nieżyjących Kolegów i korektę książki oraz dla Anny Pituch-Noworolskiej, której fotografie znalazły się w Almanachu.

Licznie zgromadzeni w Sali Baltazara Fontany uczestnicy spotkania – poeci – czytali swoje wiersze. Muzycznie i wokalnie ozdobione przez Alicję Tanew (fortepian, wokal) i Roberta Marcinkowskiego (gitara, wokal) święto poezji było, jak co roku, bardzo udanym wydarzeniem. W miłej atmosferze, w klimatycznym, pełnym artystycznych odniesień i metafor nastroju wybrzmiała poezja mówiona i śpiewana.

Było lirycznie, ale też poważnie i refleksyjnie, gdy utwory dotyczyły ważnych problemów egzystencjalnych i nierzadko trudnych spraw współczesnego świata. Bywało również pogodnie, a czasem nawet zabawnie, gdy wiersze miały charakter satyryczny.

Na zakończenie wszyscy życzyli sobie spotkania za rok na kolejnej Krakowskiej Nocy Poetów.

Grażyna Potoczek

 

Promocja tomiku wierszy Elżbiety Monkiewicz „Wskazówki zegara”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, 13 czerwca, godz. 18.00

6 cze


Foto: Danuta Perier- Berska i Maria Leżańska


Z ZEGAREM W TLE

 

W Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków spotykają się dziennikarze, literaci, artyści. Tym razem odbyło się spotkanie z tomikiem wierszy Elżbiety Monkiewicz. Autorka publikuje wiersze w zbiorowych tomikach poezji współczesnej, a także na różnych stronach internetowych, głównie na autorskim profilu Facebooka. Kilka jej wierszy znalazło się Almanachach Krakowskiej Nocy Poetów (50 i 51) wydawanych przez Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich.
Poetka zadebiutowała tomikiem noszącym tytuł „Wskazówki zegara”. Na jego promocję zaprosiło czytelników Otwarte Koło Autorów działające przy Krakowskim Oddziale ZLP. Nie bez powodu więc członkowie Koła licznie przybyli, by razem z Elżbietą świętować to wydarzenie. Znamy się z poetyckich warsztatów, gdzie wszyscy nawzajem zagłębiamy się we własnej twórczości.
„Wskazówki zegara” są poetycką podróżą autorki za zjawiskowością przyrody, która niekiedy zatrzymuje ją, by pozwolić swobodnie płynąć refleksjom nad umykającym życiem, jak np. w wierszu „Puls”, opublikowanym w Almanachu 2022:
(…)
 
Między dniem a nocą tyle gór co dolin
Rozpuszczonych włosów poplątane ścieżki
Bolących odcisków oparzeń od świecy
Drzwi zamkniętych z zewnątrz
Okien wiatru pełnych
 
Debiutancki tomik Elżbiety Monkiewicz to zbiór wierszy, w którym spotykamy też człowieka opisywanego tajemniczo za pomocą metafor. Autorka pozwala nam poznać postać liryczną, lecz nie z imienia i nazwiska. Przedstawia jego uczucia, refleksje, doświadczenia. I tak w wierszu „Pani L” czytamy:

 

ma uśmiech ciepłego poranka
kilka roztańczonych piegów
i włosy pomazane bursztynem
 
w jej zielonych oczach przegląda się
płynny horyzont a serce i fale biją
równie spokojnym rytmem
 
(…)
 
Promocję tomiku „Wskazówki zegara” prowadziła Anna Pituch-Noworolska – prezes Krakowskiego Oddziału ZLP. W słowie krytycznym odsłoniła przed słuchaczami melodyjność i malarskość wierszy inspirowanych pięknem natury. Podsumowując swoją wypowiedź, życzyła autorce, aby kolejny tomik nieco szerzej ukazał jej ciekawą osobowość do tej pory skrywaną za parawanem świata zewnętrznego. Zachęcała, aby pogłębiła poetyckie wypowiedzi o drugą warstwę literackich skojarzeń.
Wiersze czytały poetki – Grażyna Potoczek, Maria Leżańska oraz Autorka, przekazując wrażliwym na słowo bogatą gamę emocji.

 

Krystyna Olchawa

XXXIII ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH, Warszawa, 3 czerwca 2023 r.

6 cze

Nowe władze Związku Literatów Polskich

3 czerwca w warszawskim Domu Literatury odbył się XXXIII Walny Zjazd Związku Literatów Polskich, w którym wzięło udział 130 delegatów z całego kraju. Zebrani dyskutowali o randze kultury i literatury w naszych czasach, o sytuacji Związku, o obowiązkach pisarza, podsumowali działalność w czasie mijającej kadencji i nakreślili plan działania na następną.

Zjazd wybrał Prezesa Związku, członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.

Zarząd Główny na swoim pierwszym zebraniu wybrał nowe Prezydium, które ukonstytuowało się w następującym kształcie;

Marek Wawrzkiewicz – prezes ZLP

Andrzej Dębkowski – wiceprezes

Prof. Waldemar Hładki – wiceprezes

Zbigniew Milewski – wiceprezes

Prof. Andrzej Zieniewicz – wiceprezes

Wojciech Parzyński – sekretarz generalny

Joanna Vorbrodt – skarbnik

Andrzej Walter – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

Jerzy Jankowski – członek Prezydium

Grzegorz Trochimczuk – członek Prezydium.

Zebranie ZG, stosując się do wniosku Zjazdu,  postanowiło powołać komisję do spraw zmodyfikowania statutu Związku i na jej przewodniczącego powołało Pawła Kuszczyńskiego.

Zjazd przyjął kilka uchwał, w wśród nich niniejsze  stanowisko:

OŚWIADCZENIE XXXIII WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW

                            ZWIĄZKU  LITERATÓW  POLSKICH 

     Zgromadzeni 3 czerwca 2023 roku na XXXIII Walnym Zjeździe Delegatów w Warszawie członkowie Związku Literatów Polskich wyrażają głębokie zaniepokojenie i stanowczy protest przeciwko kolejnym działaniom i kolejnym zaniechaniom obozu rządzącego, skutkującym opłakanymi następstwami dla polskiej kultury. Sprawy rozwoju literatury i sztuki wciąż znajdują się na marginesie zainteresowań władzy. W warunkach szalejącej inflacji szybko spada realna wartość wynagrodzeń pracowników sfery kultury. Wbrew szumnym obietnicom nie załatwiono sprawy emerytur dla twórców. Równocześnie w warunkach ostrego deficytu środków na działalność kulturalną nieprzerwanie tworzy się powielające zadania już istniejących nowe instytucje kultury, uposażając je przy tym w kosztowne, a zupełnie nieuzasadnione dobra w rodzaju pałacyków w Szwajcarii. Umacnia się autorytarna praktyka podejmowania decyzji programowych, finansowych i personalnych bez dialogu i konsultacji ze środowiskami twórczymi, narzucania instytucjom kultury i redakcjom periodyków kulturalnych niekompetentnych dyrekcji i kierownictw. Przyznawane po kryjomu lub przez anonimowych „ekspertów” granty i nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także nadawane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe, w przeważającej mierze trafiają do środowisk i osób wyróżniających się nie tyle szczególnymi osiągnięciami twórczymi, ile przynależnością do kręgów związanych z obecnym reżimem. Kontynuowane są próby eliminacji z życia kulturalnego i przestrzeni publicznej dzieł i twórców reprezentujących inne aniżeli aprobowane przez rządzących opcje światopoglądowe i polityczne. Chaotyczna i niekompetentna działalność powołanych do tego organów i instytucji dostrzegalnie umniejsza obecność polskiej kultury za granicami kraju i osłabia międzynarodowy prestiż naszej sztuki.

     Członkowie Związku Literatów Polskich domagają się realnego uznania kultury za ogromnie ważną dziedzinę naszego życia społecznego, żądają otwartej, transparentnej i sprawiedliwej polityki kulturalnej, wyzbytej ze stronniczości i amatorszczyzny.

Źródło: strona www Związku Literatów Polskich

Autor: Związek Literatów Polskich


Zarząd Główny Związku Literatów Polskich wybrany na lata 2023-2027

Foto: Alina Galas