XXXIII ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH, Warszawa, 3 czerwca 2023 r.

6 cze

Nowe władze Związku Literatów Polskich

3 czerwca w warszawskim Domu Literatury odbył się XXXIII Walny Zjazd Związku Literatów Polskich, w którym wzięło udział 130 delegatów z całego kraju. Zebrani dyskutowali o randze kultury i literatury w naszych czasach, o sytuacji Związku, o obowiązkach pisarza, podsumowali działalność w czasie mijającej kadencji i nakreślili plan działania na następną.

Zjazd wybrał Prezesa Związku, członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.

Zarząd Główny na swoim pierwszym zebraniu wybrał nowe Prezydium, które ukonstytuowało się w następującym kształcie;

Marek Wawrzkiewicz – prezes ZLP

Andrzej Dębkowski – wiceprezes

Prof. Waldemar Hładki – wiceprezes

Zbigniew Milewski – wiceprezes

Prof. Andrzej Zieniewicz – wiceprezes

Wojciech Parzyński – sekretarz generalny

Joanna Vorbrodt – skarbnik

Andrzej Walter – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

Jerzy Jankowski – członek Prezydium

Grzegorz Trochimczuk – członek Prezydium.

Zebranie ZG, stosując się do wniosku Zjazdu,  postanowiło powołać komisję do spraw zmodyfikowania statutu Związku i na jej przewodniczącego powołało Pawła Kuszczyńskiego.

Zjazd przyjął kilka uchwał, w wśród nich niniejsze  stanowisko:

OŚWIADCZENIE XXXIII WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW

                            ZWIĄZKU  LITERATÓW  POLSKICH 

     Zgromadzeni 3 czerwca 2023 roku na XXXIII Walnym Zjeździe Delegatów w Warszawie członkowie Związku Literatów Polskich wyrażają głębokie zaniepokojenie i stanowczy protest przeciwko kolejnym działaniom i kolejnym zaniechaniom obozu rządzącego, skutkującym opłakanymi następstwami dla polskiej kultury. Sprawy rozwoju literatury i sztuki wciąż znajdują się na marginesie zainteresowań władzy. W warunkach szalejącej inflacji szybko spada realna wartość wynagrodzeń pracowników sfery kultury. Wbrew szumnym obietnicom nie załatwiono sprawy emerytur dla twórców. Równocześnie w warunkach ostrego deficytu środków na działalność kulturalną nieprzerwanie tworzy się powielające zadania już istniejących nowe instytucje kultury, uposażając je przy tym w kosztowne, a zupełnie nieuzasadnione dobra w rodzaju pałacyków w Szwajcarii. Umacnia się autorytarna praktyka podejmowania decyzji programowych, finansowych i personalnych bez dialogu i konsultacji ze środowiskami twórczymi, narzucania instytucjom kultury i redakcjom periodyków kulturalnych niekompetentnych dyrekcji i kierownictw. Przyznawane po kryjomu lub przez anonimowych „ekspertów” granty i nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także nadawane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe, w przeważającej mierze trafiają do środowisk i osób wyróżniających się nie tyle szczególnymi osiągnięciami twórczymi, ile przynależnością do kręgów związanych z obecnym reżimem. Kontynuowane są próby eliminacji z życia kulturalnego i przestrzeni publicznej dzieł i twórców reprezentujących inne aniżeli aprobowane przez rządzących opcje światopoglądowe i polityczne. Chaotyczna i niekompetentna działalność powołanych do tego organów i instytucji dostrzegalnie umniejsza obecność polskiej kultury za granicami kraju i osłabia międzynarodowy prestiż naszej sztuki.

     Członkowie Związku Literatów Polskich domagają się realnego uznania kultury za ogromnie ważną dziedzinę naszego życia społecznego, żądają otwartej, transparentnej i sprawiedliwej polityki kulturalnej, wyzbytej ze stronniczości i amatorszczyzny.

Źródło: strona www Związku Literatów Polskich

Autor: Związek Literatów Polskich


Zarząd Główny Związku Literatów Polskich wybrany na lata 2023-2027

Foto: Alina Galas