REGULAMIN NAGRODY LITERACKIEJ IMIENIA JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

12 Sie

REGULAMIN NAGRODY LITERACKIEJ
IMIENIA JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

 

Dla upamiętnienia postaci i dzieła wieloletniego Prezesa Zawiązku Literatów Polskich, wielkiego polskiego pisarza Jarosława Iwaszkiewicz, Związek Literatów Polskich ustanawia Nagrodę Literacką Jego Imienia.

1.
Nagroda Imienia Jarosława Iwaszkiewicza przyznawania jest pisarzom w dwóch kategoriach:
1. za całokształt twórczości literackiej, w szczególności za wybitne dzieła pomnażające kulturę polską;
2. za szczególne zasługi w dziele upowszechniania literatury współczesnej.

2.
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia członkowie ZLP, oddziały terenowe ZLP oraz laureaci poprzednich edycji.

3.
Wyboru laureatów Nagrody dokonuje Kapituła Nagrody, której skład ogłasza każdorazowo Zarząd Główny ZLP. Do Kapituły mogą być powołani przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz kultury oraz przedstawiciel Fundatorów Nagród. Kapituła ustala zasady wyboru osób nominowanych i laureatów Nagrody.

4.
Tryb przyznawania Nagrody jest następujący:
1. Kandydaci zgłaszani są do Zarządu Głównego ZLP do 31 sierpnia. 2015 r.
2. Kapituła Nagrody ogłasza po 3 nominacje do Nagrody w każdej kategorii i podaje do publicznej wiadomości 30 września 2015 r.
3. Nagrodę wręcza się co roku w czasie Warszawskich Jesieni Poezji.
4. Decyzja Kapituły Nagrody o wyborze laureatów ogłaszana jest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

5.

Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej w wysokości ustalanej w każdej edycji na podstawie środków uzyskanych od Fundatorów Nagrody. Dopuszcza się przyznawanie nagród honorowych.

6.
Komunikat o Laureatach Nagrody podawany jest przez Zarząd Główny ZLP do wiadomości publicznej.

7.
Kierownictwo Warszawskich Jesieni Poezji zobowiązuje się do organizowania w czasie tej imprezy wieczoru autorskiego laureata.
8.
Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do kompetencji Zarządu Głównego ZLP. Zarząd Główny ZLP rozstrzyga także wszelkie spory i zażalenia dotyczące Nagrody.