XII Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Sen o Karpatach” Piwniczna Zdrój 2015

21 kwi

„Bo w górach jest wszystko co kocham” – J. Harasymowicz

 

Konkurs będzie rozegrany w dwu kategoriach wiekowych:

Kategoria I – młodzież do lat 18

Kategoria II – dorośli

  1. Wiersze w ilości 1 – 3 nigdzie nie publikowane, nie biorące udziału w innych konkursach, należy nadsyłać w trzech egzemplarzach pod adresem MGOK w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).  Na kopercie należy zaznaczyć kategorię: I – młodzieżowa lub II – dorośli W oddzielnej kopercie podpisanej wyłącznie godłem należy zamieścić dane personalne, adres mailowy, numer telefonu. Każdy wiersz w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu powinien być podpisany tym samym godłem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych (także drukiem) prac w prasie i wydawnictwie pokonkursowym.
  2. Komisja pod przewodnictwem krakowskiego poety i krytyka Józefa Barana oceni nadesłane wiersze. Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną o tym fakcie powiadomieni po zakończeniu prac Komisji.
  3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 23 sierpnia 2015 r. w Piwnicznej.
  4. Dla laureatów I kategorii przewidziano nagrody rzeczowe, laureat Grand Prix i laureaci I -III miejsca w II kategorii otrzymają nagrody pieniężne.
  5. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału. Nieobecność na tej uroczystości sprawia, iż nagroda staje się wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna zostanie przeznaczona na wspieranie twórczości literackiej w regionie.
  6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.
  7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix      –     1000 zł

I nagroda        –       700 zł

II nagroda       –       500 zł

III nagroda      –       400 zł

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.

Konkurs organizują miejscowi twórcy, Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ze znaczącym wsparciem współorganizatora, którym jest Dyrekcja Lasów  Państwowych w Krakowie.

Do udziału w konkursie zapraszamy parających się piórem ludzi kultur pogranicza: Polaków, Słowaków i Łemków,  którzy góry znają i kochają.

 

Adres organizatora

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Rynek 11, 33-350 Piwniczna Zdrój

tel. 18 4464 157, e-mail: mgok_piwniczna@onet.pl