Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 17.01.2015

5 mar

PROTOKÓŁ Z  WALNEGO ZEBRANIA  KO ZLP W DNIU 17.01.2015

  1. Otwarcie zebrania i sprawozdanie z działalności.

 

Prezes Magdalena Węgrzynowicz-Plichta otwarła zebranie walne informując, że jest quorum (po uwzględnieniu usprawiedliwionych nieobecnych). W tej chwili na sali było 26 uprawnionych do głosowania członków Krakowskiego Oddziału ZLP. Ostatecznie udział wzięło 28 osób.  Pani Prezes zaproponowałam Leszka  Konarskiego na przewodniczącego zebrania oraz Annę Pituch-Noworolską na osobę protokołującą przebieg Walnego Zebrania.  Obydwie osoby wyraziły zgodę i w ten sposób rozpoczęto Walne Zebranie zgodnie z przedstawionym wcześniej porządkiem obrad. Prowadzący obrady zaproponował dodanie punktów: sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego, Dyskusja po sprawozdaniu ustępującego Zarządu (przed udzieleniem absolutorium) oraz Udzielenie absolutorium w głosowaniu jawnym.

 

Prezes Magdalena Węgrzynowicz-Plichta przedstawiła w skrócie działalność Zarządu (pisemne sprawozdanie zostało dołączone do dokumentacji Walnego Zebrania) podkreślając, że mimo pisania projektów biorących udział w konkursach dofinansowanie udało się uzyskać jedynie dla 2 wydarzeń w tym wydania Almanachu z Nocy Poetów. Za dobrą tendencje należy uznać to, że działalność KO ZLP została zauważona przez Urząd Miasta. Jako dowód został odczytany list Prezydenta Jacka Majchrowskiego z życzeniami dalszej owocnej pracy na rzecz kultury Krakowa. Jest to dobra pozycja do współpracy tym bardziej, że jesteśmy postrzegani jako monolit, jako organizacja wspólna biorąca aktywny udział w Targach Książki i Nocy Poetów. Ponadto w oparciu o filmowane wydarzenia i spotkania powstaje videoteka KO ZLP. Problemem jest nadal finansowanie  co przedstawi skarbnik.

 

  1. Sprawozdanie finansowe

 

Skarbnik Joanna Rzodkiewicz przedstawiła sprawozdanie finansowe (załączone w formie pisemnej do dokumentów Walnego Zebrania) podkreślając 2 problemy –  zbieralność składki (już rozpoczęty rok 2015 przez osoby, które wpłaciły po 01.01.2015) oraz problem przekazania oficjalnie dokumentacji finansowej następnemu skarbnikowi. Składki ze względu na wiek są w większości wpłacane w zniżkowej kwocie 50 złotych, niewielka ilość osób płaci pełna kwotę, co uszczupla dochody. Niemniej jednak zaległości jest niewiele. Poza zbieraniem składek praca skarbnika obejmowała również przygotowywanie PIT-ów dla osób otrzymujących honoraria. Była to jedyna kadencja skarbnika bez zatrudnienia księgowego na etacie co pozwoliło na istotne oszczędności.

 

  1. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i inne

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił  Andrzej Krzysztof Torbus (dołączone w formie pisemnej) kończąc je wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił Leszek Konarski (załączone w formie pisemnej).

Ponadto Marzena Dąbrowa-Szatko przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła Młodych, którym się opiekuje (sprawozdanie załączone w formie pisemnej).

 

  1. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności Zarządu

 

Prof. Ignacy Fiut- stwierdził, że jest bardzo zadowolony z tej kadencji bo Związek zaistniał w przestrzeni kulturowej Krakowa. Profesor porównał go do dobrego okresu pod przewodnictwem  prof. Zielińskiego. Potem było gorzej i praca Zarządu się nie układała. I dlatego: ”chciałem bardzo serdecznie podziękować paniom: Magdalenie Wegrzynowicz-Plichcie, Joannie Rzodkiewicz i Joannie Krupińskiej-Trzebiatowskiej oraz koledze sekretarzowi za wspaniałą pracę, za rozszerzenie naszej twórczości przez internet”. Natomiast zdaniem profesora Fiuta jest problem kwalifikacji i oceny nowych członków. Nie mamy dobrej reprezentacji w Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej i to trzeba poprawić, żeby młodzi twórcy mogli wstępować do Związku. Koło Młodych działa ale trzeba jeszcze pracy nad możliwością wstąpienia do Związku. Ważne, że zaistnieliśmy jako partnerzy dla władz kultury w mieście.

 

Dorota Lorenowicz – podkreśliła ogrom pracy włożonej przez zarząd w kończącej się kadencji. Czy były niedociągnięcia, które pozostają dla kolejnego Zarządu?. Pytanie czy można by zorganizować stałą siedzibę gdzie można by się spotykać – takie biuro z telefonem, komputerem i biurkiem.

 

Andrzej Torbus – marzy mi się, żeby Noc Poetów była w formie otwartego spektaklu (np. na Rynku) dla publiczności a tylko w formie spotkania we własnym gronie.

 

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta – w odpowiedzi chcę zaznaczyć, że nie ma dzisiaj sytuacji w której menager siedzi za biurkiem. Wszystko co jest potrzebne jest na dysku, w pamięci komputera. Może być biurko tylko kto będzie tam dyżurował i dla kogo. Zarząd powinien być mobilny, dokumenty są na zasadzie e-mobilne. Wiem, że Urząd Miasta szykuje pomieszczenia dla organizacji non-profit w tym organizacji kultury. Będzie przetarg, jest szansa. Było lobbowanie za Ogrodem Sztuki, ale okazało się, że jest to profesjonalny obiekt, który kupuje spektakle i imprezy. Oczywiście mamy świadomość, że obecny lokal jest przejściowy. Co do Nocy Poetów – możemy mieć scenariusz, ale to nie oznacza, że miasto to kupi a na samodzielne zapłacenie infrastruktury nie mamy możliwości. Problem scenariuszy polega na tym, że miasto nie ma pieniędzy.

 

Joanna Krupińska-Trzebiatowska – jest kwestia prawna ustawy o stowarzyszeniach. W 2003 roku nowa ustawa o instytucjach działalności pożytku publicznego. Ta ustawa nie pozwalała uzyskiwać przychodu. W 2011 powstała nowa ustawa zawierająca 2 formy działalności pożytku publicznego – „non-profit” i „profit” z działalności statutowej. Statut ZLP jest nieprzystosowany do tej ustawy, nie rozróżnia tych dwóch form i to nas blokuje. Urząd Miasta przyjmuje nasze wnioski o dofinansowanie przymykając oko na ustawę,  ale już Urząd Marszałkowski takich wniosków nie przyjmuje. Jeśli Statut ZLP nie zostanie przystosowany do nowej ustawy, to wszystkie wnioski o dofinansowanie można sobie wybić z głowy. Podobnie – złamaniem prawa jest sprzedaż książek. Jako Zarząd Terenowy dostajemy upoważnienia z Zarządu Głównego Ale nie ma uregulowania relacji pomiędzy ZT a ZG dotyczących odprowadzania składek, odprowadzania części z dofinansowania. Ze składek jest opłacany Zarząd Główny ale w naszej ocenie nic nie robi dla Zarządu Terenowego. Zarząd Główny „pasie się” na fundacji utworzonej wspólnie z SPP. Jeśli będę mogła to powiem to głośno na posiedzeniu Zarządu Głównego  w Warszawie.

 

Dorota Lorenowicz – mam pytanie do ustępującego zarządu – a co dzieje się z naszym archiwum ?

 

Magdalen Węgrzynowicz-Plichta – rozmawiałam ze synem Pawła Strzelewicza, ale jest to delikatna sprawa, nie mniej istnieje możliwość odzyskania archiwum jego ojca.

 

Prof. Ignacy Fiut – archiwum powinno być oddawane do Urzędu Miasta po 5 latach. Co do zmiany Statutu – w 2010 był nowy statut, ale wtedy weszła nowa ustawa i statut dalej jest nieprzystosowany.

 

Andrzej Walter –  kwestia prawna to jedna sprawa, ale Zarząd Główny działa wbrew  pozostałym Zarządom Terenowym ZLP. Istnieje konieczność powiedzenia głośno, że Zarząd Główny nie działa.

 

Jan Masłyk – zgodziłem sie współpracować z ustępującym Zarządem nad problemem pozyskiwania dotacji z innych źródeł. Ze względu na statut i brak upoważnień z Zarządu Głównego, żeby można było działać nie udało się wielu pomysłów zrealizować.

 

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta – Zarząd Główny naciska, żeby mieć własny NIP. Jest to i dobre i złe. Wymaga to również zmian zatwierdzonych na Zjeździe w Warszawie. Decyzja o własnym NIP i KRS powoduje, że jesteśmy z Zarządem Głównym na zasadach federacji a nie zależności „pionowej” jak dotąd. Związek z Zarządem Głównym ma znaczenie dla kontaktów międzynarodowych dla nas, ale jest równocześnie utrudnieniem np. w uzyskaniu pełnomocnictw. Były konieczne dla uzyskania dotacji z Urzędu Miasta i w końcu to Urząd Miasta monitował Zarząd Główny ZLP w sprawie przesyłania pełnomocnictwa dla nas.

 

  1. Wybór nowych władz Krakowskiego Oddziału ZLP

 

Leszek Konarski – proponuję zakończyć na tym ten etap dyskusji i glosować w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi – w głosowaniu jawnym udział wzięło 28 osób i wszystkie głosowały „za”.

Jako następny punkt zgodnie z programem zebrania jest zgłaszanie kandydatów na prezesa i Zarząd a następnie Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński

Jako kandydaci do objęcia funkcji przewodniczącego Krakowskiego Oddziału ZLP zgłoszeni zostali:

przez Hannę Wietrzny –                                   Joanna Krupińska-Trzebiatowska

Magdalenę Wegrzynowicz-Plichtę –    Dariusz Klimczak

Macieja Naglickiego –                            Alicja Tanew

Alicje Tanew –                                       Marzena Dąbrowa-Szatko

Joannę Rzodkiewicz –                            Anna Pituch-Noworolska

Joannę Krupińską-Trzebiatowską –      Jan Masłyk

 

Przegłosowano jawnie zamknięcie listy.

Zgodę na kandydowanie wyrazili jedynie Joanna Krupińska-Trzebiatowska i Dariusz Klimczak. Pozostałe osoby nie wyraziły zgody na kandydowanie.

Wybrana została Komisja Skrutacyjna w składzie: Ignacy Fiut, Danuta Sułkowska, Roma Jegor. Przewodniczyć zgodził się prof. Ignacy Fiut.

Ważny głos polegał na pozostawieniu jednego nazwiska na kartce do głosowania. Komisja Skrutacyjna zebrała głosy i podliczyła. Zgodnie z protokołem (protokół w formie pisemnej dołączony do dokumentów Walnego Zebrania) przewodniczący komisji ogłosił wyniki:

Joanna Krupińska-Trzebiatowska – 15 głosów

Dariusz Klimczak – 12 głosów (w sumie 27 głosów ważnych).

Następnie rozpoczęto zgłaszanie kandydatów do Zarządu Oddziału Krakowskiego po uzgodnieniu liczby osób, które powinny zostać wybrane. Według Statutu jest to od 3 do 9 członków Zarządu czyli należy wybrać liczbę parzystą bo poprzedni Prezes jest z urzędu członkiem Zarządu czyli w sumie będzie nieparzysta liczba członków.

Joanna Krupińska-Trzebiatowska zgłosiła:   Maciej Naglicki – wyraził zgodę

Joanna Rzodkiewicz – nie wyraziła zgody

Jan Masłyk – nie wyraził zgody

Marzena Dąbrowa –Szatko – wyraziła zgodę

Leszek Konarski zgłosił kandydatów:          Dariusz Klimczak – nie wyraził zgody

Alicja Tanew – wyraziła zgodę

Anna Pituch-Noworolska – wyraziła zgodę

Andrzej Walter – wyraził zgodę

Paweł Kuzora – wyraził zgodę

Bolesław Faron –nie wyraził zgody

Irena Kaczmarczyk nie wyraziła zgody

Danuta Perier-Berska – nie wyraziła zgody.

Leszek Konarski zaproponował głosowanie jawne na które wszyscy się zgodzili (28 głosów „za”).

Pod głosowanie została poddana uchwała Walnego Zebrania o proponowanym składzie Zarządu:       Marzena Dąbrowa-Szatko

Maciej Naglicki

Alicja Tanew

Anna Pituch-Noworolska

Andrzej Walter

Paweł Kuzora

Głosowanie jawne – 27 głosów „za”.

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta zgłosiła wniosek aby pozostawić w dotychczasowym składzie Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

 

Zapytano czy członkowie Sądu Koleżeńskiego wyrażają zgodę na pozostanie  w tym samym składzie przez kolejna kadencję:

Leszek Konarski – wyraził zgodę

Dorota Lorenowicz – wyraziła zgodę

Irena Kaczmarczyk – wyraziła zgodę.

W jawnym glosowaniu 27 głosów było „za”.

 

Natomiast w odniesieniu do Komisji Rewizyjnej ze względu na nieobecność jednego z członków zgłoszono kandydatów:

Krystyna Jezierska – wyraziła zgodę

Roma Jegor – wyraziła zgodę

Danuta Sułkowska – wyraziła zgodę.

Przegłosowano w sposób jawny nowy skład Komisji Rewizyjnej – 27 głosów „za”.

 

  1. Ukonstytuowanie się nowego zarządu:

 

Na oddzielnym posiedzeniu ustalono następujący podział obowiązków w Zarządzie:

Wice prezes – Alicja Tanew

Sekretarz – Anna Pituch-Noworolska

Opieka nad Kołem Młodych – Marzena Dąbrowa-Szatko

Nie udało się wyłonić spośród obecnych członków Zarządu skarbnika – padła propozycja dokooptowania z zewnątrz osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

W oddzielnym posiedzeniu ustalono, że przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego będzie ponownie Leszek Konarski, a Komisji Rewizyjnej – Krystyna Jezierska.

 

  1. Wybór delegatów na zjazd (planowany na przełomie maja/czerwca):

 

Zgłoszono następujących kandydatów na delegatów:         Bolesław Faron

Dariusz Klimczak

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

Joanna Rzodkiewicz

Ignacy Fiut

Danuta Perier-Berska

Leszek Konarski

Joanna Krupińska-Trzebiatowska

Maciej Naglicki

Alicja Tanew

Paweł Kuzora

Andrzej Walter

Oraz 2 osoby żeby nie uszczuplić delegacji w sytuacji niemożności wzięcia udziału przez kogoś z wybranych delegatów. Dodatkowo zgłoszone zostały: Roma Jegor i Danuta Sułkowska. Wszystkie wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę. W głosowaniu jawnym przegłosowano listę delegatów na zjazd (27 głosów „za”)

 

  1. Wolne wnioski

 

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta – przypomniała, że na wieczorze poświęconym pamięci Juliana Kawalca prof. Faron zgłosił propozycje wystąpienia do Urzędu Miasta o nadanie ulicy imienia Juliana Kawalca oraz o ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu literackiego o nagrodę imienia Juliana Kawalca.

W głosowaniu wszyscy zgodzili się na wystąpienie do Urzędu Miasta o nadanie ulicy imienia Juliana Kawalca. Co do konkursu to Zarząd został zobowiązany do podjęcia wysiłków zorganizowanie takiego konkursu.

W tej sprawie głos zabrała Joanna Krupińska–Trzebiatowska – problem konkursu literackiego powstał dawno i była propozycja konkursu o Laur Wawelu. Propozycja została zgłoszona do Wydziału Kultury Urzędu Miasta i wtedy okazało się, że Kraków przyznaje nagrodę miasta Krakowa i nie widzi uzasadnienia na konkurs i tak to się skończyło. Jeśli nie będzie wsparcia miasta to jest problem z takim konkursem. I tu wracamy do Statutu i możliwości zgłaszania wniosków i działalności finansowej. Wtedy można zgłosić projekt konkursu i prosić do dofinansowanie na organizację i nagrody.

 

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta – zostały ogłoszone w grudniu konkursy na oferty projektów: „Wzbogacenie oferty kulturowej miasta”, „Całoroczna oferta programowa”, „Upowszechnienie literatury i działalność wydawnicza” oraz „Wydarzenia kulturalne i artystyczne – projekty niskobudżetowe” z terminem zgłaszania do 23.01.2015.

 

Joanna Krupińska-Trzebiatowska – obiecuję walczyć o rozgraniczenie „non-profit” i „profit” w rozumieniu ustawy co pozwoli na składanie ofert i przewrócenie możliwości działania w tym zakresie. W takiej sytuacji wolno nam będzie sprzedawać książki i publikacje, które powstały przy pomocy Urzędu miasta. Ustawa, która to ogranicza powstała dlatego, że jest wiele instytucji pożytku publicznego a pieniędzy mało.

 

Joanna Rzodkiewicz – informacja na temat strony internetowej – jest jeszcze fazie dopracowywania szczegółów, ale działa. Umowa została zawarta z autorem opracowującym te stronę na kwotę 400 złotych zamiast 1500 złotych, co jest znacznym osiągnięciem.

 

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta – prośba do członków nowego Zarządu, aby ktoś podjął się kontaktu z moderatorem strony internetowej. Pytanie czy nie podjął by się tego Andrzej Walter często korzystający z tej strony.

Nadal pozostają w mocy dotychczasowe ustalenia pozwalające na organizację spotkań zarówno w piwnicach Rezydencji Rubinstein (3-ecie środy miesiąca), Sali Fontany w klubie Pod Gruszką oraz w Śródmiejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Mikołajskiej.

 

 

 

Przewodniczący zebrania       Prezes KO ZLP                                    Sekretarz

 

 

 

Leszek Konarski                    Joanna Krupińska-Trzebiatowska         Anna Pituch-Noworolska